22 Nëntor 1913, botohet Kanuni i Përtashëm i Administratës Civile të Shqipërisë

Përlindja e Shqypnis

Më 22 Nëntor 1913, Qeveria e Përkohëshme e Vlorës, miratoi dhe botoi në gazetën zyrtare “Përlindja e Shqypnisë”, “Kanunin e Përtashëm të Administratës Civile të Shqipërisë”, i cili përcaktonte ndarjen administrative të vendit, strukturën administrative të prefekturave, nënprefekturave, detyrat e nënpunësve të administratës, si dhe sistemin zgjedhor për përzgjedhjen e të gjithë nënpunësve shtetërorë. Kanuni në fakt është kushtetuta e parë e Shtetit Shqiptar.

Referencat:

Thimi Çollaku / Kalendari i botës shqiptare

Leave a Reply