6 Nëntor 1958, Konventa kundër shitjes dhe shfrytëzimit

Konventa kundër shfrytëzimit

Më 6 Nëntor 1958, Shqipëria aderoi në “Konventën për ndalimin e shitjes së njerëzve dhe të shfrytëzimit të prostitucionit të të tjerve” si dhe në protokollin përfundimtar të kësaj konvente.

Referencat:

Biblioteka dhe arkiva e QMKSH

Leave a Reply